امروز سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶

تراکت تحریر

لیست قیمت محصولات

تراکت تحریر

تراکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200mm
۱۰۰۰ عددی یکرو ۹۰/۰۰۰ ۸روز ۱۳۰/۰۰۰ ۳روز —-
دو رو ۱۳۰/۰۰۰ // ۱۷۰/۰۰۰ ۳روز —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۱۲۰/۰۰۰ // ۱۶۰/۰۰۰ // ۲۲۰/۰۰۰
دورو ۱۵۵/۰۰۰ // ۱۹۰/۰۰۰ // ۲۸۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو ۲۰۰/۰۰۰ // ۲۵۰/۰۰۰ // —-
دورو ۲۶۰/۰۰۰ // ۲۹۰/۰۰۰ // —-
A5 200-145mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۶۰/۰۰۰ ۸روز ۸۵/۰۰۰ ۳ روز —-
دو رو ۹۰/۰۰۰ // ۱۰۰/۰۰۰ // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۷۰/۰۰۰ // ۱۰۰/۰۰۰ // ۱۴۰/۰۰۰
دورو ۱۰۰/۰۰۰ // ۱۲۰/۰۰۰ // ۱۷۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۱۵/۰۰۰ // ۱۵۰/۰۰۰ // —-
دورو ۱۳۵/۰۰۰ // ۱۶۰/۰۰۰ // —-
A6 145-100mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۳۰/۰۰۰ ۸روز ۶۰/۰۰۰ ۳روز —-
دو رو ۶۰/۰۰۰ // ۷۰/۰۰۰ // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۴۵/۰۰۰ // ۷۰/۰۰۰ // ۸۰/۰۰۰
دورو ۶۵/۰۰۰ // ۸۰/۰۰۰ // ۱۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو ۶۵/۰۰۰ // ۹۰/۰۰۰ // —-
دورو ۷۵/۰۰۰ ۱۱۰/۰۰۰ // —-
B4 340-240mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۱۲۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۶۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دو رو ۱۷۰/۰۰۰ // ۲۱۰/۰۰۰ // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۱۴۰/۰۰۰ // ۱۸۰/۰۰۰ // —-
دورو ۲۰۰/۰۰۰ // ۲۳۰/۰۰۰ // —-
۵۰۰۰ عددی یکرو ۲۴۰/۰۰۰ // ۳۰۰/۰۰۰ // —-
دورو ۳۲۰/۰۰۰ // ۲۶۰/۰۰۰ // —-
B5 240-170mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۶۵/۰۰۰ ۸ روزه ۸۵/۰۰۰ ۳ روزه —-
دو رو ۹۵/۰۰۰ // ۱۲۰/۰۰۰ // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۸۵/۰۰۰ // ۱۱۰/۰۰۰ // —-
دورو ۱۲۰/۰۰۰ // ۱۴۰/۰۰۰ // —-
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۴۰/۰۰۰ // ۱۷۰/۰۰۰ // —-
دورو ۱۸۰/۰۰۰ // ۲۰۰/۰۰۰ // —-
B6 170-120mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۴۰/۰۰۰ ۸ روزه ۵۰/۰۰۰ ۳ وزه —-
دو رو ۵۵/۰۰۰ // ۷۰/۰۰۰ // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۵۵/۰۰۰ // ۷۰/۰۰۰ // —-
دورو ۶۵/۰۰۰ // ۹۰/۰۰۰ // —-
۵۰۰۰ عددی یکرو ۷۰/۰۰۰ // ۱۱۰/۰۰۰ // —-
دورو ۹۰/۰۰۰ // ۱۲۰/۰۰۰ // —-