امروز پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

تراکت تحریر

لیست قیمت تراکت | تعرفه چاپ تراکت

تراکت تحریر

تراکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200mm
۱۰۰۰ عددی یکرو ۶۸/۰۰۰ ۸روز ۱۱۲/۰۰۰ ۳روز —-
دو رو ۱۰۰/۰۰۰ ۸روز ۱۴۲/۰۰۰ ۳روز —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۸۸/۰۰۰ ۸روز ۱۳۶/۰۰۰ ۳ روز ۲۲۰/۰۰۰
دورو ۱۲۴/۰۰۰ ۸روز ۱۶۸/۰۰۰ ۳ روز ۲۸۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۶۰/۰۰۰ ۸روز ۲۱۴/۰۰۰ ۳ روز —-
دورو ۱۹۳/۰۰۰ ۸روز ۲۵۰/۰۰۰ ۳ روز —-
A5 200-145mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۳۳/۰۰۰ ۸روز ۶۶/۰۰۰ ۳ روز —-
دو رو ۴۹/۰۰۰ ۸روز ۸۱/۰۰۰ ۳ روز —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۴۳/۰۰۰ ۸روز ۷۸/۰۰۰ ۳ روز ۱۴۰/۰۰۰
دورو ۶۱/۰۰۰ ۸روز ۹۴/۰۰۰ ۳ روز ۱۷۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو ۷۹/۰۰۰ ۸روز ۱۱۷/۰۰۰ ۳ روز —-
دورو ۹۶/۰۰۰ ۸روز ۱۳۵/۰۰۰ ۳ روز —-
A6 145-100mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۳۰/۰۰۰ ۸روز ۶۰/۰۰۰ ۳روز —-
دو رو ۶۰/۰۰۰ ۸روز ۷۰/۰۰۰ ۳ روز —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۴۵/۰۰۰ ۸روز ۷۰/۰۰۰ ۳ روز ۸۰/۰۰۰
دورو ۶۵/۰۰۰ ۸روز ۸۰/۰۰۰ ۳ روز ۱۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو ۶۵/۰۰۰ ۸روز ۹۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دورو ۷۵/۰۰۰  ۸روز ۱۱۰/۰۰۰ ۳ روز —-
B4 340-240mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۱۲۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۶۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دو رو ۱۷۰/۰۰۰  ۸روز ۲۱۰/۰۰۰ ۳ روز —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۱۴۰/۰۰۰  ۸روز ۱۸۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دورو ۲۰۰/۰۰۰  ۸روز ۲۳۰/۰۰۰ ۳ روز —-
۵۰۰۰ عددی یکرو ۲۴۰/۰۰۰  ۸روز ۳۰۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دورو ۳۲۰/۰۰۰  ۸روز ۲۶۰/۰۰۰ ۳ روز —-
B5 240-170mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۶۵/۰۰۰ ۸روز ۸۵/۰۰۰ ۳ روز —-
دو رو ۹۵/۰۰۰  ۸روز ۱۲۰/۰۰۰ ۳ روز —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۸۵/۰۰۰ ۸روز ۱۱۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دورو ۱۲۰/۰۰۰ ۸روز ۱۴۰/۰۰۰ ۳ روز —-
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۴۰/۰۰۰ ۸روز ۱۷۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دورو ۱۸۰/۰۰۰ ۸روز ۲۰۰/۰۰۰ ۳ روز —-
B6 170-120mm
۱۰۰۰ عددی یک رو ۴۰/۰۰۰ ۸روز ۵۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دو رو ۵۵/۰۰۰ ۸روز ۷۰/۰۰۰ ۳ روز —-
۲۰۰۰ عددی یکرو ۵۵/۰۰۰ ۸روز ۷۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دورو ۶۵/۰۰۰ ۸روز ۹۰/۰۰۰ ۳ روز —-
۵۰۰۰ عددی یکرو ۷۰/۰۰۰ ۸روز ۱۱۰/۰۰۰ ۳ روز —-
دورو ۹۰/۰۰۰ ۸روز ۱۲۰/۰۰۰ ۳ روز —-

۸روز​۳ روز​