امروز پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

تراکت گلاسه

لیست قیمت محصولات

تراکت گلاسه

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۲۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددی یکرو ۸۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۳۰/۰۰۰ ۳ روز —- —— —— —— ——
دورو ۱۱۸/۰۰۰ ۸ روز ۱۷۵/۰۰۰ ۳ روز —- —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۱۱۸/۰۰۰ ۸ روز ۱۸۰/۰۰۰ ۳ روز ۳۰۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۰۰/۰۰۰ ۳ روز ۳۴۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۵۰۰۰ عددی یکرو ۲۳۵/۰۰۰ ۸ روز ۲۹۰/۰۰۰ ۳ روز —— ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۷۰/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۲۶۵/۰۰۰ ۸ روز ۳۴۰/۰۰۰ ۳ روز —— ۲۳۴/۰۰۰ ۸ روز ۲۹۰/۰۰۰ ۳ روز
A5 200-145
۱۰۰۰ عددی یکرو ۴۰/۰۰۰ ۸روز ۷۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو ۵۸/۰۰۰ ۸ روز ۱۰۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۵۸/۰۰۰ ۸ روز ۹۵/۰۰۰ ۳ روز ۱۵۰/۰۰۰ —— —— —— ——
دورو ۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۱۱۰/۰۰۰ ۳ روز ۱۷۰/۰۰۰ —— —— —— ——
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۱۶/۰۰۰ ۸ روز ۱۶۰/۰۰۰ ۳ روز —— ۱۰۴/۰۰۰ ۸ روز ۱۴۰/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۱۳۲/۰۰۰ ۸ روز ۱۸۰/۰۰۰ ۳ روز —— ۱۱۶/۰۰۰ ۸ روز ۱۶۰/۰۰۰ ۳ روز

A6 145-100

۱۰۰۰ عددی یکرو ۲۰/۰۰۰ ۸روز ۳۰/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو ۳۰/۰۰۰ ۸ روز ۴۵/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۳۰/۰۰۰ ۸ روز ۴۵/۰۰۰ ۳ روز ۸۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰ ۸ روز ۶۵/۰۰۰ ۳ روز
دورو ۳۸/۰۰۰ ۸ روز ۶۰/۰۰۰ ۳ روز ۹۰/۰۰۰ ۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۹۰/۰۰۰ ۳ روز
۵۰۰۰ عددی یکرو ۵۸/۰۰۰ ۸ روز ۸۵/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
دورو ۶۶/۰۰۰ ۸ روز ۹۵/۰۰۰ ۳ روز —— —— —— —— ——
B4 340-240
۱۰۰۰ عددی یکرو ۱۵۰/۰۰۰ ۸روز ۱۸۵/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۴۰/۰۰۰ ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۴۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۲۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۳۱۵/۰۰۰ ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو ۳۶۰/۰۰۰ ۸ روز ۴۰۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۴۲۰/۰۰۰ ۸ روز ۴۵۰/۰۰۰ ۳ روز ——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددی یکرو ۸۰/۰۰۰ ۸روز ۱۰۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۳۵/۰۰۰ ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۳۵/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۱۵۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۸۰/۰۰۰ ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۹۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۲۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۲۲۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۷۰/۰۰۰ ۳ روز ——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددی یکرو ۵۰/۰۰۰ ۸ روز ۵۵/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۸۰/۰۰۰ ۳ روز ——
۲۰۰۰ عددی یکرو ۷۵/۰۰۰ ۸ روز ۸۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۹۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۰۰/۰۰۰ ۳ روز ——
۵۰۰۰ عددی یکرو ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۲۰/۰۰۰ ۳ روز ——
دورو ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز ۱۵۰/۰۰۰ ۳ روز ——