امروز پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

فرم های یکروزه

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
۴۸-۸۵
سلفون مات یک رو  ۴۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۴۵/۰۰۰ ———-
سلفون براق یک رو  ۴۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۴۵/۰۰۰ ———-
۵۵-۸۵
سلفون براق دور گرد یک رو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
سلفون مات دور گرد یک رو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو ۲۸۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۴۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو ۱۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۹۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۱۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت تحریر ۸۰ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۹۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی )

A4

۲۱۰-۲۹۷

۲۰۰۰ عددی یک رو ۲۹۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۲۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۱۰-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۵-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۱۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها