امروز پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

پاکت تحریر

لیست قیمت پاکت نامه | تعرفه پاکت نامه ملخی | قیمت پاکت نامه

پاکت تحریر

پاکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
۲۶۰ – ۲۳۰ MM پاکت نامه ۱۰۰۰  ۱۳۰/۰۰۰  ۸ روز
۲۰۰۰  ۱۷۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۳۱۰/۰۰۰  //
۳۴۵ – ۲۴۵ MM پاکت A5 ۱۰۰۰  ۱۵۵/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۲۳۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰  ۴۱۰/۰۰۰  //
۴۸۰ – ۳۴۵ MM پاکت A4 ۱۰۰۰  ۲۷۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۳۹۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۷۲۰/۰۰۰  //

جهت پاکت نامه تحریر ۱۰۰ گرم ۳۵% ، پاکت نامه کتان ۱۲۰ گرم ۴۵%  و قیمت پاکت نامه گلاسه  ۵۰%

به قیمت فوق اضافه خواهد شد.