تراکت ریسو گراف ، نمونه تراکت ریسو گراف

تراکت ریسو از جمله تبلیغات مورد استفاده در بازار است و با توجه به هزینه پایین آن از چاپ فوری تراکت ریسو گراف
استفاده میگردد که در چاپ تراکت ریسو گراف بیشتر مشکی چاپ میشود.